Overhangend groen

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Overhangend groen

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Gemeente Valkenburg aan de Geul hecht grote waarde aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving.
Mede door het aanwezige groen is het prettig wonen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Echter het veelvuldige groen kent ook een keerzijde. Door achterstallig of geen onderhoud van het groen zoals struiken, heggen, bomen, etc. kunnen er regelmatig gevaarlijke of hinderlijke situaties ontstaan voor voetgangers en andere weggebruikers. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn dan ook regels opgenomen om de veiligheid te waarborgen voor voetgangers en andere weggebruikers; onderstaand de paraaf uit de APV;

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Hinderlijke beplantingen kunnen ook nutsvoorzieningen aan het oog onttrekken, De Gemeente Valkenburg aan de Geul is dan ook van mening dat eenieder welke deze voorzieningen op zijn/haar eigendom heeft deze dan ook niet aan het zicht onttrekt; in de APV is hier dan expliciet een artikel aan gewijd te weten:
Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Plan van aanpak

Om te voorkomen dat hinder of gevaar ontstaat voor de weggebruikers door hinderlijk (particulier)overhangend groen wordt er structureel toezicht gehouden door middel van een schouw in de gehele gemeente Valkenburg aan de Geul.

Schouw

Deze schouw kan worden uitgevoerd door de Afdeling Toezicht & Handhaving (T& van gemeente Valkenburg aan de Geul. De betreffende medewerkers van T&H houden in bijvoorbeeld de perioden mei/juni en september/oktober een algehele schouw in de gemeente. Voorafgaand aan het schouwen wordt een publicatie in de huis-aan-huis-bladen geplaatst waarin dit wordt aangekondigd. De reden van deze aankondiging is om de inwoners de gelegenheid te geven het overhangend groen te snoeien, zodat het individueel waarschuwen niet meer nodig is. De publicatie wordt verzorgd door de afdeling Wonen en Leven -Cultuurtechniek in samenwerking met de afdeling Communicatie.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Meetlat

Er is een meetlat ontworpen, die fungeert als leidraad voor het schouwen. Deze meetlat is naast een geschreven beeldkwaliteit tevens voorzien van foto’s met voorbeelden. Hierop is aangegeven wat acceptabel is aan overhangend groen en wat niet meer acceptabel is. Er is een onderscheid gemaakt tussen “hoog”, “basis” en “laag”. Deze meetlat is onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan.

Bekijk de normen van overhangend groen.

Dwangsom

Een dwangsom is een geldboete die de gemeente de overtreder in het vooruitzicht stelt als de overtreding niet binnen vier weken na aanschrijving wordt beëindigd. De bedoeling is om de overtreder er zo toe te dwingen om de overtreding ongedaan te maken. Wordt de overtreding niet binnen de gestelde begunstigingstermijn beëindigd, dan wordt de opgelegde dwangsom geïnd.

Bestuursdwang

Het doel van bestuursdwang is om te zorgen dat een overtreder van een wettelijk voorschrift deze overtreding ongedaan maakt, of, als dat niet lukt, het ongedaan maken van de overtreding door de gemeente. Bestuursdwang gebeurt in het algemeen op kosten van de overtreder.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

overlast, groen, overhangend groen, achterstallig onderhoud, struiken, heggen, bomen

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens