Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Valkenburg aan de Geul >

Informatie voor ondernemers: Lokale maatregelen voor tegemoetkoming ondernemers

Landelijk noodpakket voor ondernemers / Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers​

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Omschrijving"

Omschrijving

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Van vijf tot zestien jaar verplicht naar school

De Leerplichtwet is voor iedereen die in Nederland woont. Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunnen ouders voor hun kind een beroep doen vrijstelling van de leerplicht.

Van 16 tot 18 jaar : een diploma is belangrijk

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Wie is verantwoordelijk?

De ouder/verzorger is verplicht om een kind in te schrijven op school (en ervoor te zorgen dat het kind naar school gaat). Ouders/verzorgers en de leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar kunnen worden aangesproken op schoolverzuim.

De leerplichtambtenaar van Bureau Voortijdig Schoolverlaten

De leerplichtambtenaren van Bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Maastricht & Heuvelland houden toezicht op naleving van de leer- en kwalificatieplicht. Het bureau VSV is een regionaal bureau dat de Leerplicht/ RMC uitvoert voor de gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen/ Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg. De leerplichtambtenaar is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hoe kunt u Bureau VSV bereiken?

Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Gemeente Maastricht
Bureau voortijdig schoolverlaten Maastricht & Heuvelland
Leerplicht, RMC en jongeren@work.

 • Postadres: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
 • Bezoekadres: Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht
 • E: leerplichtvsv@maastricht.nl
 • T: 14043
 • F: (043) 350 54 66

Niet meer leerplichtig (18-23 jaar)

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie die worden uitgeschreven bij de opleiding, meldt de school bij de gemeente als voortijdig schoolverlater. Dit is de Regionale Meld- en coördinatiefunctie (RMC). Het is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt om schooluitval te voorkomen. Daarom worden jongeren zonder startkwalificatie bijgestaan door een trajectadviseur. De trajectadviseurs hebben de taak om deze jongeren te begeleiden naar onderwijs en/of werk.

Schoolvakanties en extra verlof

Kinderen zijn vrij tijdens de schoolvakanties. De ouder/verzorger kan in enkele gevallen extra verlof (toegestaan verzuim) aanvragen, bijvoorbeeld voor religieuze feestdagen, een huwelijk of begrafenis. Voor overige vragen over vrijstelling van de leerplicht, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie

Meer informatie over de leer- en kwalificatieplicht vindt u ook in het 'Dossier Leerplicht' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met ‘ouders’ in de teksten over leerplicht en de kwalificatieplicht wordt ook bedoeld ‘voogden’ en/of ‘feitelijke verzorgers’.
 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Vrijstelling van Leerplicht

De leerplicht kent twee verplichtingen:

 1. De verplichting om een onderwijsinstelling te bezoeken en
 2. De verplichting voor ouders hun kind bij een onderwijsinstelling in te schrijven.

In bepaalde gevallen kunt u vrijstelling krijgen voor deze verplichtingen:

 • Bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid om een school te bezoeken;
 • Als ouders zwaarwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van hun woning liggen;
 • Voor kinderen die in het buitenland een school bezoeken maar inwoner zijn van een Nederlandse gemeente;
 • Op basis van het beroep van de ouders;
 • Als jongeren vanaf veertien jaar niet in staat zijn om het volledige dagonderwijs van een school te volgen.

Verlof en vrijstelling van schoolbezoek

Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen staan op de website van de gemeente Maastricht voor u op een rijtje in de Producten- en Dienstencatalogus onder product ‘Verlof en vrijstelling van schoolbezoek’.
 

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Vrijstelling tot inschrijving

 1. Bij ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden heeft u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
 2. Bij bezwaar tegen richting van alle scholen moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar heeft tegen alle scholen in de omgeving.
 3. Bij bezoeken van een school in het buitenland moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen van de directeur van de school in het buitenland. Uit die verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt.
 4. Bij ouders met een trekkend bestaan heeft u een vrijstelling van rechtswege. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging vanzelf plaatsvindt, dus zonder formaliteiten.

Bijzonder verlof

 1. Uw schriftelijke verzoek meenemen. Het formulier kunt u krijgen op school.
 2. Bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever, of overige bewijsstukken die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen).


Vrijstelling tot 6 jaar

Extra vrij voor 5-jarigen. Zowel de kennisgeving (eerste vijf uur) als het verzoek (tweede vijf uur) kunt u afhandelen met de directeur van de school.

Overig

 1. Als de school gesloten is, of als uw kind de toegang is verboden of ontzegd, is het niet nodig dat u of uw kind het initiatief tot vrijstelling neemt.
 2. Als uw kind ziek is, moet u, als u weet wat uw kind mankeert, bij de kennisgeving aangeven om welke ziekte het gaat.
U vindt hier informatie over: "Synoniemen"

Synoniemen

schoolverlof; toestemming om kind van school te houden; schoolverzuim; vrij van school; niet naar school; vakantieverlof; bijzonder verlof; absentie; spijbelen; basisschool; voortgezet onderwijs; startkwalificatie; bijzondere school; leerplichtvrijstelling; leerplichtverzuimmelding; kwalificatieplicht

U vindt hier informatie over: "Contactinformatie"

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente:

Bezoekadres
Geneindestraat 4, 6301 HC Valkenburg

Correspondentieadres
Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg

E-mail: info@valkenburg.nl, Telefoon: 14 043

U vindt hier informatie over: "Afspraak?"

Afspraak?

Voor dit onderwerp kunt u online geen afspraak maken. Voor meer informatie vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.  

Openingstijden en afspraak maken

In verband met maatregelen rondom het coronavirus kunnen er geen afspraken meer worden gemaakt via de website. Maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed betreft, neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 14043.​

Daarnaast vervalt de avondopenstelling.

Meer informatie over de aanpassingen in de dienstverlening >

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens