Ontwerpbegroting 2018

Dit item is verlopen op 15-10-2017.

Creëren duurzaam begrotingsevenwicht en investeren in kracht van onze gemeente.

Bij de behandeling van de Kadernota in juli bleek dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de gemeentelijke financiën in Valkenburg aan de Geul structureel op orde te houden. De uitgangspunten van de Kadernota zijn vertaald in de Ontwerpbegroting 2018 – 2021.

Belangrijkste bezuiniging is en blijft De Polfermolen, die op dit moment met een bedrag van 1,7 miljoen euro per jaar zwaar op de begroting van de gemeente drukt. Daarom had reeds in juli de gemeenteraad besloten dat het Polfermolencomplex uiterlijk per 1-1-2021 zou worden afgestoten, met dien verstande dat tot 1 januari 2019 aan marktpartijen de ruimte wordt geboden om een businesscase te ontwikkelen, waardoor het gebouw en liefst ook veel van de huidige maatschappelijke voorzieningen behouden kunnen blijven. Ongeacht de uitkomst zal altijd een sporthal op deze locatie in stand blijven.

Nieuwe projecten

Ondanks bezuinigingen op diverse posten is er ook ruimte nieuwe noodzakelijke projecten. Het College stelt in de ontwerpbegroting daarom een aantal projecten voor die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden, zoals door-ontwikkelen burgerkracht en zelfsturing, een bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet op het Walramplein en bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen.

Toepassen profijtbeginsel

Het college stelt ook voor de investeringen in het toeristisch product Valkenburg op peil te houden. Dit betekent onder andere het verbeteren van de veiligheid bij Kerststad Valkenburg, bijdragen aan evenementen als de Amstel Gold Race en het Auw Wieverbal en de uitgaven voor de stedenband met de Chinese stad Jiangyou. Volgens het profijtbeginsel worden de lasten van economisch-toeristische projecten neergelegd bij die partijen die daar voordeel van hebben. In de ontwerpbegroting wordt daarom voorgesteld om de heffingen in de toeristische sfeer te verhogen. Het gaat hierbij om de toeristenbelasting (vanaf 2019), vermakelijkhedenretributie en precariobelasting.

Woonlasten blijven vrijwel gelijk

De lastendruk voor de inwoners stijgt volgend jaar nauwelijks. De afvalstoffen- en rioolheffing, reclamebelasting en de parkeertarieven blijven gehandhaafd op hetzelfde niveau als 2017.  Alleen op de tarieven van de onroerend-zaakbelastingen wordt een index toegepast van 3%.

De behandeling van de ontwerpbegroting in de gemeenteraad is dinsdag 7 november 2017.

Bekijk ontwerpbegroting -->>

Openingstijden en afspraak maken

Voor veel producten dient u online een afspraak te maken. Controleer of u voor het product van uw keuze een afspraak kunt maken.

Afspraak maken

Meer openingstijden en contactgegevens

Nieuwsbrief bekendmakingen

Wilt u wekelijks per mail bekendmakingen ontvangen van gemeenten, provincies en waterschappen gesorteerd op postcodegebied, interesse en onderwerp?

Maak dan een eigen account aan op de website www.overheid.nl.